Veelgestelde vragen

De vestiging van de tankopslagterminal op de Hartelstrook, aan de rand van het industriegebied. Wij kunnen ons voorstellen dat dat vragen oproept. Gaat de omgeving er iets van merken? Is dat wel veilig? Wat betekent dit voor de werkgelegenheid? Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar hartel@hesinternational.eu

HES International B.V. in Rotterdam is een particuliere houdstermaatschappij van vooraanstaande onafhankelijke dienstverleners in havens door heel Europa. HES International B.V. heeft twee belangrijke pijlers: droge en natte bulk. HES International B.V. heeft veel ervaring in de natte bulk sector en is eigenaar van meerdere natte bulk terminals waaronder HES Botlek Tank Terminal in Rotterdam en HES Wilhelmshaven Tank Terminal in Duitsland.

Het bestemmingsplan van de Hartelstrook biedt ruimte voor de ontwikkeling van een terminal voor bulk. Binnen HES International B.V. is behoefte aan meer ontwikkeling op het gebied van natte bulk. De locatie op de Hartelstrook leent zich hier uitstekend voor. Het terrein heeft een perfecte nautische ontsluiting. Door de directe verbinding met open zee kan er een zeer snelle afhandeling van de logistieke activiteiten plaatsvinden.

De vestiging van HES International B.V. op de Hartelstrook is in lijn met de visie van het Havenbedrijf Rotterdam om de beschikbare ruimte binnen het bestaande havengebied zo goed mogelijk te benutten.

Op de terminal komen tanks met een totale capaciteit van circa 1,3 miljoen m3. Het tankvolume varieert van 5.000 tot 50.000 m3. Er komt een kade voor drie grote of zes kleinere schepen. Daarnaast komen er in de Hudsonhaven negen aanlegplaatsen voor binnenvaartschepen. Aan- en afvoer van de producten zal alleen per schip gebeuren. Er zal dus geen vracht- of spoorvervoer worden ingezet.  

Op de terminal worden zogenoemde olieproducten behandeld voor derden zoals diesel, gasolie, benzine, benzinecomponenten en kerosine, alsmede diverse biobrandstoffen, bijvoorbeeld ethanol.

Ook is er de mogelijkheid voor het mengen van geraffineerde producten, toevoegen van additieven en homogeniseren van tanks.

De precieze ingebruikname is nog afhankelijk van verschillende factoren zoals het bouwproces, maar men streeft ernaar in het derde kwartaal van 2021 de terminal in gebruik te kunnen nemen.

Gedurende de bouw zal er veel werkgelegenheid zijn voor derden en leveranciers. De verwachting is dat er meer dan 200 personen worden ingezet. Na ingebruikname zal de terminal 24/7 operationeel zijn. Dit zal vermoedelijk ongeveer 70 tot 120 banen opleveren. Ook zal deze terminal een positieve bijdrage leveren aan de indirecte werkgelegenheid.

Op de terminal worden olieproducten behandeld voor derden zoals diesel, gasolie, benzine, benzinecomponenten en kerosine, alsmede diverse biobrandstoffen, bijvoorbeeld ethanol.

Er is voor deze terminal op de Hartelstrook een uitgebreide m.e.r. procedure (Milieu Effect Rapportage) afgerond. HES International B.V. hecht veel waarde aan goed onderzoek en heeft daarom op eigen initiatief gekozen voor een uitgebreide procedure. Ten gevolge van deze procedure is er onderzoek gedaan naar onder andere:

  • Mogelijkheden om de emissie van vluchtige stoffen naar de omgeving te reduceren door optimaliseren van de tankconfiguratie en de damp- en geurverwerking
  • Toepassing van walstroom om de emissies van de schepen te beperken
  • Maatregelen om de geluidsemissie te beperken

De resultaten van de m.e.r. procedure zijn mede gebruikt voor het opstellen en beoordelen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning (milieu en bouw). De publicatie van de ontwerp beschikking is in juni 2018 afgerond. Op basis van het commentaar op deze ontwerpbeschikking is door het bevoegd gezag een definitieve beschikking (de vergunning) opgesteld die in augustus 2018 is afgerond. Hierbij zijn er geen verdere bezwaren ingediend waardoor de vergunning voor de aangevraagde activiteiten definitief en onherroepelijk is.

Verder is een lozingsvergunning aangevraagd, voor de lozing van met name regenwater op het oppervlaktewater in de haven. Deze procedure is eveneens afgerond in augustus 2018 waarbij er geen bezwaar is gemaakt voor de aangevraagde lozing van afvalwater en heeft geleid tot een definitieve en onherroepelijke lozingsvergunning.

Tevens is een vergunning aangevraagd en verleend in het kader van de wet natuurbescherming. Deze procedure is afgerond in oktober 2017 waarbij er geen aanleiding was om bezwaar te maken en een definitieve vergunning is verleend voor het uitvoeren van de aangevraagde activiteiten in de nabijheid van natuurgebieden.

De terminal voldoet aan de nieuwste richtlijnen die er zijn en maakt tenminste gebruik van de Best Beschikbare technieken. Omdat er brandbare stoffen worden opgeslagen valt de terminal ook onder het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO). Dit houd in dat er strengere regelgeving is met betrekking tot brandbescherming en bestrijding.

De activiteiten passen binnen de vastgestelde veiligheidscontour. Door maatregelen voldoet de terminal aan de strengste eisen ten aanzien van de externe veiligheid. De veiligheid van de dichtsbijgelegen bebouwing of het strand komt niet in gevaar door activiteiten die worden uitgevoerd op de terminal.

 

Op de Hartelstrook is door het Havenbedrijf Rotterdam geluidsruimte gereserveerd. Deze ruimte is passend binnen de geluidscontour van de haven. De geluidsproductie van de HES Hartel Tank Terminal wordt met name veroorzaakt door schepen van derden en de eigen apparatuur op de terminal die geplaatst worden binnen de hoge tankwallen. Door maatregelen op de terminal blijft de geluidproductie van de terminal ruim binnen de daartoe vastgesteld normen. 

HES International B.V gaat graag in gesprek met de omgeving. Zo is er een presentatie geweest bij de vertegenwoordigers van de gemeente Westvoorne, en ook bij het Platform Hinder en Veiligheid. Op 7 november 2016 is er, samen met het Havenbedrijf Rotterdam, een bewonersavond georganiseerd. De presentatie kunt u hier terugvinden.

Op 9 maart 2017 is er een tweede bijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de gestelde vragen vanuit de eerste bijeenkomst beantwoord en is de huidige stand van zaken besproken. 

Op 22 mei 2018 is een derde informatieve bijeenkomst gehouden. Tijdens deze avond hebben vertegenwoordigers van HES, Havenbedrijf Rotterdam en DCMR aanwezigen op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken. Ook is er volop gelegenheid geweest tot het stellen van vragen. 

Daarnaast kan via deze website veel informatie worden verkregen en mocht uw vraag toch nog niet beantwoord zijn, contact worden opgenomen.

Vanaf het eerste kwartaal van 2018 is het Havenbedrijf Rotterdam gestart met de bouw van de kade. Naast een diepzeekademuur met een lengte van 1200 meter en een aansluiting van de nieuwe kade op de bestaande kade, wordt ook een kademuur over een lengte van 1000 meter aangelegd voor binnenvaartschepen. Daarnaast wordt een steiger van 350 meter met 4 aanlegplaatsen gerealiseerd, vinden bagger- en grondwerkzaamheden plaats en worden er oever- en bodembeschermingen uitgevoerd. Voor al deze werkzaamheden zijn de benodigde vergunningen verkregen. Maandag 29 januari 2018 is de aannemer gestart met de heiwerkzaamheden.

HES is in november 2018 gestart met de bouwwerkzaamheden, nadat de benodigde vergunningsprocedures waren afgerond. Op het terrein van 27 hectare komen 54 tanks met een capaciteit van circa 1,3 miljoen m3. De tanks variëren in grootte van 5.000 tot 50.000 m3 en zijn geschikt om verschillende producten in op te slaan. Aan- en afvoer zal deels via pijpleidingen plaatsvinden, maar vooral via schepen.