HES International heeft veel ervaring met natte bulk terminals en beschikt over de kennis om een hoogwaardige en veilige terminal te bouwen. De terminal wordt gebouwd conform de nieuwste wetgeving en richtlijnen (waaronder PGS 29) en voldoet daarmee aan de hoogste standaard op het gebied van milieu en veiligheid. Er is voor deze terminal op de Hartelstrook een uitgebreide m.e.r. procedure (Milieu Effect Rapportage) afgerond. HES International hecht veel waarde aan goed onderzoek en heeft daarom op eigen initiatief gekozen voor een uitgebreide procedure. De resultaten van de m.e.r. procedure zijn mede gebruikt voor het opstellen en beoordelen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning (milieu en bouw). De publicatie van de ontwerp beschikking is in juni 2018 afgerond. Op basis van het commentaar op deze ontwerpbeschikking is door het bevoegd gezag een definitieve beschikking (de vergunning) opgesteld die in augustus 2018 is afgerond. Hierbij zijn er geen verdere bezwaren ingediend waardoor de vergunning voor de aangevraagde activiteiten definitief en onherroepelijk is.

In de operationele fase en tijdens de bouw wordt gebruik gemaakt van standaarden,  procedures en instructies die een veilige uitvoering van de werkzaamheden borgen. HES International hanteert hierbij de nieuwste inzichten en maakt gebruik van de praktische ervaring die is opgedaan bij andere vergelijkbare terminals. Het gehele ontwerp van de terminal en de keuzes die daarbij zijn gemaakt, zijn gericht op het bouwen van een zo veilig mogelijke terminal. De terminal valt onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Dit houdt in dat er strengere regelgeving en handhaving is met betrekking tot brandbescherming en bestrijding.

Luchtemissie

De volgende maatregelen worden getroffen om de emissie van vluchtige stoffen naar de buitenlucht te minimaliseren:

 • Vluchtige producten worden uitsluitend in tanks met drijvende daken opgeslagen waardoor de emissie van de vluchtige stoffen tot een minimum wordt gereduceerd.
 • Damp, die vrijkomt bij het vullen van schepen en volledige lege tanks met vluchtige producten wordt verwerkt in een luchtbehandelingsinstallatie.
 • De luchtbehandelingsinstallatie bestaat uit twee stappen:
  1. Terugwinning dampen.
  2. Thermische behandeling van de gereinigde lucht uit stap 1.
 • De terminal biedt aan de binnenvaartkade walstroom aan. 

Geur

Op de HES Hartel Tank Terminal zullen olieproducten worden opgeslagen. Olieproducten zijn de schone producten van de raffinaderijen zoals benzine, kerosine, diesel etc. Deze producten kennen een lagere geuruitstoot in vergelijking met andere producten die in de haven van Rotterdam worden opgeslagen.

Producten waarbij het vermoeden bestaat dat deze significant geur uitstoten, worden opgeslagen in een gesloten systeem om geurhinder in de omgeving tot een minimum te reduceren. Daarnaast zijn ook alle tanks standaard uitgerust met emissiebeperkende technieken zoals drijvende daken en goede afdichtingen. Er zijn veel extra maatregelen getroffen ten opzichte van de wettelijke eisen vanuit het activiteitenbesluit. Tevens worden er E-Noses geplaatst door zowel HES als het Havenbedrijf Rotterdam om in een vroegtijdig stadium de emissie van geur te identificeren en adequate maatregelen te nemen ter voorkoming van geurhinder.

Geluid

Door toepassing van de nieuwste techniek en middels aanvullende maatregelen zal de emissie van geluid tenminste gereduceerd worden tot een niveau die ruim binnen de vastgestelde geluidsruimte blijft.

 • Bij de inrichting van de terminal is rekening gehouden met geluidsbronnen. Deze zijn aan de noordzijde van de terminal geplaatst. Door de configuratie van de opslagtanks wordt het scheepsgeluid afgeschermd.
 • De terminal biedt aan de binnenvaartkade walstroom aan waardoor de geluidsemissie van draaiende scheepsmotoren, nodig voor het opwekken van de elektriciteit, gereduceerd wordt.
 • Er is geen transport door treinen of intensief vrachtverkeer.