Geur

Op de HES Hartel Tank Terminal zullen olieproducten worden opgeslagen. Olieproducten zijn de schone producten van de raffinaderijen zoals benzine, kerosine, diesel etc. Deze producten kennen een lagere geuruitstoot in vergelijking met andere producten die in de haven van Rotterdam worden opgeslagen.

Producten waarbij het vermoeden bestaat dat deze significant geur uitstoten, worden opgeslagen in een gesloten systeem om geurhinder in de omgeving tot een minimum te reduceren. Daarnaast zijn ook alle tanks standaard uitgerust met emissiebeperkende technieken zoals drijvende daken en goede afdichtingen. Er zijn veel extra maatregelen getroffen ten opzichte van de wettelijke eisen vanuit het activiteitenbesluit. Tevens worden er E-Noses geplaatst door zowel HES als het Havenbedrijf Rotterdam om in een vroegtijdig stadium de emissie van geur te identificeren en adequate maatregelen te nemen ter voorkoming van geurhinder.